Renditingimused

 • Tõukeratast saab lapsele (alates 6-eluaastast) rentida vähemalt 21-aastane isik.
 • Rentimiseks vajalik kaasa võtta ID-kaart, juhiluba või pass.
 • Tagatisraha (tasutakse sularahas rendipunktis) laste tõukeratta rendi korral 50 €, komplekti korra 150 €
 • Tõukeratas tuleb tagastada täislaetud akuga.
 • Renditeenuste eest tasumine toimub enne rendiperioodi algust, kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud.
 • Rentnik on vastutav täies ulatuses kõigi tõukeratta kadunud detailide ja lisavarustuse eest.
 • Tõukeratta kadumise, varguse või õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud korvama kogu kahju.
 • Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses sõitmise katkestamisega.
 • Rentnik vastutab Rendisõidukile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.
 • Rendiperiood algab ajavahemikus 10:00-14:00, kui pole kokkulepitud teisiti.
 • Rendiperioodi lõppeb broneerimisel valitud rendiperioodi lõppemise päeva hommikul, ajavahemikus 08:00-10:00.

Üldtingimused

1.1 Rendileandja annab rentnikule kasutada tõukeratta lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Rentnik kohustub tasuma rendi ning muud maksed lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

1.2 Rent toimub ettemaksu/deposiidiga. Rendileandjal on õigus küsida suuremat deposiiti.

1.3 Tõukeratta rentija vastutab selle eest, et Tõukeratta kasutaja jälgib kõiki Tõukeratta kasutamise nõudeid, ohutusnõudeid ja liikluseeskirju.

1.4 Rentnikul on kohustus tutvuda lepinguga enne lepingu sõlmimist.

1.5 Rentnikul on kohustus tutvuda kasutusjuhendiga enne lepingu sõlmimist.

1.6 Tõukeratta üleandmine ja vastuvõtmine vormistatakse lepinguga.

2 Rendileandja õigused, kohustused ja vastutus

2.1 Rendileandja on kohustatud andma töökorras ja puhta tõukeratta rentnikule üle lepingus sätestatud kohas ja ajal.

2.2 Rendileandja on kohustatud andma tõukerattaga kaasa laadija, kiivri ja tõukeratta luku.

2.3 Rendileandja vastutab rentnikule tahtlikult või raske hooletusega tekitatud kahju eest.

3 Rentniku kohustused ja vastutus

3.1 Rentnik on kohustatud:

3.1.1 Rentnik on kohustatud tõukeratta üle vaatama enne kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus. Allkiri lepingul kinnitab pretensioonide puudumist.

3.1.2 kasutama tõukeratast heaperemehelikult vastavalt otstarbele lepingus sätestatud tingimuste kohaselt ning jälgima tõukeratta seisundit;

3.1.3 mitte tegema tõukerattale parendusi ja muudatusi;

3.1.4 täitma liikluseeskirja ja muude õigusaktide nõudeid ning tõukeratta kasutamise juhiseid;

3.1.5 hoidma tõukeratta lukustatuna, kui tõukeratas on valveta;

3.1.6 mitte andma tõukeratast allrendile ega kasutusele kolmandatele isikutele;

3.1.7 teatama rendileandjale viivitamatult takistusest tõukeratta valdamisel või kasutamisel, tõukeratta varguse korral, kahju tekkimisest tõukerattale või kindlustusjuhtumi toimumisest, saadud parkimis- ja muudest trahvidest ning esitama asjakohase kirjaliku seletuse;

3.1.8 tagastama tõukeratta rendileandjale lepingus sätestatud kohas ja ajal;

3.2 Rentniku vastutus:

3.2.1 Tõukeratta üleandmisega läheb rentnikule üle tõukeratta juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko;

3.2.2 Rentnik vastutab tõukeratta kasutaja tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.

3.2.3 Rentnik vastutab rendileandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.

3.2.4 Rentnik vastutab 7 tööpäeva jooksul pärast sõiduki rendileandjale tagastamist ilmnenud kahjustuste ja puuduste eest, mida ei olnud võimalik tuvastada visuaalse kontrolli käigus.

4 Arveldused

4.1 Rentnik tasub lepingus sätestatud rendi- ja muud maksed ning laadib jooksvalt tõukeratta akut omal kulul.

4.2 Tõukeratta tagastamisega viivitamisel kohustub rentnik tasuma renti hinnakirja järgselt ühe päeva kohta sätestatud määras.

4.3 Tagastades tõukeratta mittelaetud akuga on rentnik kohustatud tasuma lisaks ühe rendipäeva hinna.

4.5 Takistus tõukeratta kasutamisel ei vabasta rentnikku renti ja muude maksete tasumise kohustusest.

4.6 Rendi või muude maksete tasumisega hilinemisel kohustub rentnik tasuma viivist 0,2% päevas tähtaegselt tasumata summalt.

4.7 Juhul, kui rentnik ei tagasta rendileandjale tõukeratast lepingus sätestatud kohas ja ajal on rentnik kohustatud tasuma renti sõiduki tagastamisega viivitatud päevade eest hinnakirja järgsest rendihinnast kahekordses määras ning hüvitama tekkinud kahju. Rendileandjal on õigus nõuda tõukeratas välja mistahes valdusest, kui rentnik ei tagasta sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal.

4.8 Rendileandjal on õigus nõuda leppetrahvi rentnikult lepingu rikkumise eest igakordselt 20% tõukeratta väärtusest.

4.9 Kui rentnik ei maksa renti või muid makseid või ei täida muud lepingus sätestatud kohustust, vastutab lepingu allkirjastanud isik käendajana rentniku kohustuse täitmise eest tõukeratta väärtuse ulatuses.

4.10 Tegeliku rendimakse tasub rentnik tõukeratta tagastamisel rendileandjale.

4.11 Tõukeratta ennetähtaegsel tagastamisel rendisumma ei muutu ning teostatud maksed tagastamisele ei kuulu.

4.12 Tõukeratta rentimisest loobumine ei vabasta renditasu tasumise kohustusest, tagastatakse tagatisraha.

5 Toimimine rikke, õnnetuse või varguse korral

5.1 Rentnik teatab rendileandjale viivitamatult tõukeratta varguse korral, kahju tekkimisest või kindlustusjuhtumi toimumisest, saadud parkimis- ja muudest trahvidest rendileandja lepingus märgitud telefoni teel ja täidab rendileandja juhiseid, muuhulgas koostab õnnetuse korral viivitamatult avariiskeemi.

5.2 Rentnik teavitab politseid viivitamatult tõukeratta vargusest, röövist või õnnetusest. Suhtlemisel politseiga esindab rentnik rendileandja huve, kuni rendileandja vabastab rentniku vastavast kohustusest.

5.3 Varguse korral on rentnik kohustatud esitama rendileandjale talle rendileandja poolt antud lukuvõtmed või koodid ning dokumendid. Vastasel juhul vastutab rentnik rendileandjale või kolmandale isikule vargusega tekkinud kahju eest kuni sõiduki väärtuse ulatuses.

6 Muud tingimused

6.1 Leping jõustub rendileandja ja rentniku poolt allkirjastamisel ning kehtib kuni kohase täitmiseni.

6.2 Leping koosneb renditingimustest, üldtingimustest ja lepingu lisadest.

6.3 Juhul, kui rentnik ei tagasta rendileandjale tõukeratast lepingus sätestatud kohas ja ajal on rendileandjal õigus leping etteteatamata üles öelda.

6.4 Rendileandja ja rentnik kinnitavad, et ei oma seadusest tulenevaid või muid takistusi lepingu sõlmimiseks. Rendileandja ja rentnik kinnitavad esitatud dokumentide õigsust ning volituse olemasolu lepingu sõlmimiseks.

6.5 Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel Pärnu Maakohtus.

7 Isikuandmete töötlemine

7.1. Rendileandja töötleb isikuandmeid vastavalt Rendileandja „Privaatsuspoliitika“ lehel väljatoodule, mis asub: privaatsuspoliitika

Leping koostatakse kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb rendileandjale ning teine rentnikule. Kehtiv alates 14.06.2023

Sähku
Segway-Ninebot-laste-tõukerattad

  Elektritõukside rent lastele Pärnus. Erinevad tõuksid vanusele: 6-14

  Hiie tn 19, Pärnu
  +372 53700628
  info@sahku.ee

  © 2024 Sähku.ee Kõik õigused kaitstud